Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Hồ sơ đề nghị cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được hướng dẫn tại Phụ lục 1 - Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 Quy định về Quản lý Chất thải nguy hại. 

Chi Tiết